СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Васил Петров Тодоров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
 
 
 
 
 
 
 
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинични и неврофизиологини проучвания при пациенти с главоболие

 

Научен ръководител: 1. акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
     
Научно жури:    
Председател 1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – вътрешен член, Катедра по неврология на МФ при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен член, Катедра по неврология на МФ при МУ – София
  3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член, пенсионер повече от пет години от академичния състав на МУ – София
  4. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн – външен член, МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – външен член, Шуменски университет
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм – вътрешен резервен член, пенсионер по-малко от пет години от академичния състав на МУ – София
  7. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен резервен член, пенсионер повече от пет години от академичния състав на МУ – София
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм
  2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева
Дата на защита:   18 октомври 2018 г.

Avtoreferat_fin_68_dop_last_fin RETSENZIA-1 RETSENZIA-2 STANOVISTE-1 STANOVISTE-2 STANOVISTE-3