СТРАНИЦИ

Факултет по дентална медицина

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Декан

Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор

Декански кабинет, ет. 2

телефон: (+359 2) 952 05 59

Зам.- декан по учебната дейност:
Доц, Д-р Емилия Карова, доктор

Зам.- декан по научно-изследователската дейност и следдипломното обучение:
Доц. Д-р Васил Свещаров, доктор

Зам.- декан по лечебно-диагностичната дейност:
Проф. Д-р Лаура Андреева-Гургуриева, доктор, ДН

Зам.- декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение:
Доц. Д-р Тодор Узунов, доктор

Факултетна канцелария:
каб. 202,
телефон: (+359 2) 952 22 10

Студентска канцелария – обучение на български език:
каб. 217,
телефон: (+359 2) 954 29 09

Студентска канцелария – обучение на английски език:
каб. 218,
телефон: (+359 2) 954 27 30

Канцелария следдипломно обучение:
каб. 217,
телефон: (+359 2) 954 29 09

Адрес:

1431 София, бул. “Св. Георги Софийски“ 1

Телефонна централа:
(+359 2) 952 05 53,
факс: 952 15 06

email: info@fdm.mu-sofia.bg

КАТЕДРИ

Консервативно зъболечение
Ръководител: Доц. Д-р Севда Янчева, доктор

Дентална, Орална и лицево-челюстна хирургия
Ръководител: Проф. Д-р Павел Станимиров, доктор

Детска дентална медицина
Ръководител:
Проф. Д-р Наталия Грънчарова, доктор

Пародонтология
Ръководител: Доц. Д-р Антоанета Млъчкова, доктор

Ортодонтия
Ръководител: Доц. Д-р Владимир Петрунов, доктор

Образна и орална диагностика
Ръководител: Проф. Д-р Христина Михайлова, доктор

Протетична дентална медицина
Ръководител: Доц. Д-р Тодор Узунов, доктор

Обществено дентално здраве
Ръководител: Доц. Д-р Бойко Бонев, доктор

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебният план е съставен на дисциплинарен принцип. Дисциплините са фундаментални, общомедицински и дентални. Общият брой часове по учебен план са 5000. Повече от 54 % от тях са часовете за дентални дисциплини.
Обучението по някои дентални дисциплини започва още в I курс. Часовете по специалните дентални дисциплини постепенно нарастват от първи към пети курс.
Учебната година започва през септември и завършва в първите дни на месец юни. Има два семестъра (зимен – м. IX – XII, летен – м. II – VI ). Всеки семестър завършва с редовна изпитна сесия. Извън дисциплините от учебния план във Факултета се провежда обучение и по свободно избираеми дисциплини.

I курсII курсIII курс
Химия
Физика
Биология на човека
Латински език
Чужд език (бълг. език за чужд. студенти)
Цитология и ембриология на човека
Анатомия и хистология на човека
Дентално материалознание
Пропедевтика
протетична дентална медицина
Анатомия и хистология на човека
Биохимия
Чужд език
Физиология на човека
Микробиология
Пропедевтика протетична дентална медицина
Фармакология
Патофизиология
Хигиена и епидемиология
Патоанатомия
Клиника протетична дентална медицина
Предклиника консервативно зъболечение
Пропедевтика Орална и Лицево челюстна хирургия
Пропедевтика детска дентална медицина
Обществено дентално здраве
Зимна сесия
Зимна ваканция
Зимна сесия
Зимна ваканция
Зимна сесия
Зимна ваканция
Биология на човека
Латински език
Чужд език (бълг. език за чужд. студенти)Информатика
Анатомия и хистология на човека
Биохимия
Дентално материалознание
Пропедевтика протетична дентална медицина
Физиология на човека
Микробиология
Социална медицина и медицинска етика
Медицинска психология
Медицина на бедствените ситуации (МБС)
Фармакология
Пропедевтика протетична дентална медицина
Предклиника консервативно зъболечение
Пропедевтика детска дентална медицина
Патоанатомия
Хирургия, вкл. анестезиология и спешни състояния
Клиника протетична дентална медицина
Предклиника консервативно зъболечение
Пропедевтика Орална и Лицево челюстна хирургия
Клиника детска дентална медицина
Дентална профилактика
Обществено дентално здраве
Орална патология
Образна диагностика (обща и специална)
Лятна сесияЛятна сесияЛятна сесия
IV курсV курсVI КУРС
Оториноларингология
Вътрешни болести (обща патология)
Клиника протетична дентална медицина
Клиника консервативно зъболечение
Клиника Орална и Лицево челюстна хирургия
Клиника детска дентална медицина
Дентална профилактика
Образна диагностика (обща и специална)
Дентална алергология
Ортодонтия
Пародонтология със ЗОЛ
Дерматовенерология
Неврология и психиатрия
Очни болести
Клиника протетична дентална медицина
Клиника консервативно зъболечение
Физиотерапия (обща и специална)
Клиника Орална и Лицево челюстна хирургия
Клиника детска дентална медицина
Ортодонтия
Пародонтология със ЗОЛ
Преддипломен стаж:
Протетична дентална медицина - 39 дни
Консервативно зъболечение - 29 дни
Орална и Лицево челюстна хирургия - 39 дни
Детска дентална медицина - 20 дни
Ортодонтия - 20 дни
Пародонтология със ЗОЛ - 10 дни
Зимна сесия Зимна ваканцияЗимна сесия Зимна ваканцияОбщо: 157 дни
Вътрешни болести (обща патология)
Педиатрия и инфекциозни болести
Съдебна медицина
Акушерство и гинекология
Клиника протетична дентална медицина
Клиника консервативно зъболечение
Клиника Орална и Лицево челюстна хирургия
Клиника детска дентална медицина
Ортодонтия
Пародонтология със ЗОЛ
Клиника протетична дентална медицина
Клиника консервативно зъболечение
Клиника Орална и Лицево челюстна хирургия
Клиника детска дентална медицина
Ортодонтия
Пародонтология със ЗОЛ
Лятна сесияЛятна сесия

КАКВИ СА СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ?

Има свободно избираеми дисциплини като: дентална физиотерапия, зъбопротезна имплантология, дентална алергология и огнищна диагностика и др. В дипломите на студентите има данни за успешно завършените свободно избираеми дисциплини.

КАКВИ СА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ?

Лекциите, като форма на обучение, се използват за преподаване на учебното съдържание. На тях се представя темата /предклинична, клинична/ съчетана с онагледяване и демонстрация на материала с диапозитиви, схеми, учебни филми, докладване на клинични случаи и дискусия. Лекционният материал е наситен със съвременни методи за диагностика, лечение и профилактика, използвани в световната практика. Чрез видеотранслация студенти и специализанти наблюдават оперативната техника при отделни нозологични единици в лицево-челюстната област.

Практическите упражнения се провеждат по определен тематичен план на съответните дисциплини по групи, състоящи се от определен брой студенти. По време на упражненията студентът придобива практически умения, навици, клинична сръчност, чрез използване на макети, схеми, фантоми, моделажи, възпроизвеждане на отделни нозологични единици чрез изследване и описание на клинични случаи, лечение на болни под контрола на асистент, доцент и професор.

Предклиничните упражнения ще те подготвят да преминеш към тематично и организационно-методично обучение – клиничното упражнение. Основна схема в клиничните упражнения е преподавател-студент, поставени в учебна среда /учебна клинична зала, приемен кабинет, амбулатрна операционна зала, болнична стая/ с пациент – партньор в учебния процес.

Семинарите се провеждат по предварително обявена тематика, съобразена с учебния план. Те са предназначени да стимулират самостоятелната работа на студента. При тази форма на обучение преподавател и студенти чрез беседа, дискусия и разискване засягат всички страни на темата, интерпретират фактите, правят обобщения и заключения.

Практическите упражнения със семинари са учебна форма предвидена преди всичко да стимулира самостоятелната работа на студента, която се допълва и с усвояването на определени практически умения и сръчност.

Демонстрации се извършват от асистенти, доценти и професори, с активното участие на студентите, които развиват наблюдателност, формират умения и навици, затвърждават придобитите знания. Всяка катедра разполага с необходимите за това уреди, инструменти, апаратура и други материали за пълноценното им осъществяване.

Решаваща роля за развитието и формирането на творческа активност в процеса на обучението е кръжокът. Към всяка катедра функционират различен брой кръжоци, с ръководители хабилитирани преподаватели и асистенти, които въвеждат студентите в по-сложните проблеми на медицинската и денталната наука, формират по-задълбочени интереси към тях.

КАК ПРОТИЧА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС?

За да бъдеш допуснат до изпитна сесия трябва да получиш заверка на семестъра от ръководителя на упражненията и от лекционният преподавател по всяка от дисциплините. При клиничните упражнения по основните дентални дисциплини тази заверка е свързана с изработване на определен обем от практическа работа, разпределена по нозологични единици. Семестриалният изпит – практичен (по клиничните дисциплини с пациент) и теоретичен (писмен и устен) се провежда от комисия с преподаватели хабилитирани лица, с изработени от Деканата изпитни протоколи, по определен график, съгласуван с катедрите.
Има две редовни и поправителни семестриални изпитни сесии. Ако си изпълнил учебния план и програма за преддипломния стаж ще бъдеш допуснат до държавен изпит.
Има две редовни и три поправителни държавни изпитни сесии.
Ще се сдобиеш с личен картон и тетрадка за упражнение по съответната дисциплина, където системно се нанасят текущите ти оценки, оценката от колоквиумите, проведените семинари и практични изпити. Извършената от теб практическа дейност се отчита с “точки“, обективен критерий за твоята практическа работа по съответната дисциплина. По време на клиничните упражнения се изготвя личен картон (И.З.) на всеки пациент, амбулаторно болен, в който се отразяват извършените манипулации по време на клинично упражнение .
Оценката от семестриалните и държавни изпити се вписва непосредствено след неговото провеждане в изпитния протокол, студентската книжка, катедрения журнал и личният картон на студента. В главната книга се нанася същия ден или на следващия, заедно с протоколите от хабилитиран преподавател, член на изпитната комисия.
Главната книга е основен документ на Факултета по Дентална медицина от времето на неговото основаване. В нея са отразени кратки лични данни за студента, неговия факултетен номер, резултатите от положените семестриални и държавни изпити, редовността на студента и всичко това заверено с подписа на Заместник Декана по Учебната работа.

ДИПЛОМИРАНЕ

Студентите провеждат преддипломен стаж, който има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенстват придобитите по време на следването практически знания и умения и за изграждането на трудова и теоритична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други професионални задачи. Преддипломният стаж е с общо времетраене 180 календарни дни или не по-малко от 780 часа .
* Обучението на студентите по дентална медицина е организирано в три степени (6 години).
* През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка.
* Клинико-медицинската подготовка се провежда от втори до десети семестър и включва профилирано обучение по общи медицински клинични специалности и специализирани дентални дисциплини. Специалната дентална подготовка се извършва в 8 катедри.
* Преддипломният стаж обхваща протетична дентална медицина, консервативно зъболечение, орална и лицево челюстна хирургия, детска дентална медицина, ортодонтия и пародонтология със ЗОЛ и завършва с държавни изпити. Издържалите получават степен “Магистър” и правоспособност “Лекар по дентална медицина ”.