СТРАНИЦИ

Медицински факултет

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ

зам.- декан по учебната дейност

 

ДОЦ. Д-Р ТЕОФИЛ  СЕДЛОЕВ, ДМ

зам.-декан на чуждестранните студенти

 

ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР СЛАВОВ, ДМ

зам.- декан по научната дейност и развитие на академичния състав

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, ДМН

зам.-декан по СДО

 

ПРОФ. Д-Р АРМАН ПОСТАДЖИЯН, ДМ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Преподаването на всяка отделна дисциплина се осъществява по учебна програма, разработена от съответната катедра в обем, който съответства на хорариума на дисциплината по учебен план. Тя включва – тематични лекции, упражнения, тематичен календарен план на лекции, упражнения, семинари, тематични курсове за студенти по новости за съответната дисциплина извън редовния лекционен курс, конспекти за практически и теоретичен изпит, брой и форми на текущ контрол, обем на подлежащите на усвояване и контрол занятия, време за провеждане по учебни седмици, основни учебници, ръководства, тестове издадени от съответната катедра и други, препоръчани за обучение по съответната дисциплина. Всяка катедра изработва необходимият минимум практически знания и умения, които трябва да владее студентът, изучавайки определена задължителна дисциплина. Катедрените колективи на сродни дисциплини предлагат и интердисциплинарни програми по избираеми курсове/модули. Както задължителните така и избираемите модули включват три основни форми на обучение – лекции, проблемни семинари /обсъждане на проблем с по-големи групи, предварително подготвени студенти/ и практически занятия / решаване на тестове, изследване на болен и др. в зависимост от спецификата на предмета/.

Учебни програми по основните дисциплини на клиничния стаж

Представени са учебните програми по вътрешни болести, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология, хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина, обща медицина и спешна медицина – обща продължителност 180 календарни дни – 1440 часа – 88.4 кредити.
Учебната програма може да намерите на сайта на факултета – http://medfac.mu-sofia.com

I курсII курсIII курс
Биология
Физика
Химия
Латински с медицинска терминология
Анатомия и хистология
Цитология
Медицинска етика
Чужд език
Студентски спорт
Анатомия и хистология
Биофизика
Биохимия
Физиология
Медицинска информатика и биостатистика
Чужд език
Студентски спорт
Социална медицина
Микробиология
Медицина на бедствени ситуации
Медицинска генетика
Патофизиология
Фармакология
Обща патология
Пропедевтика на вътрешните болести
Обща и оперативна хирургия
Зимна сесия
Зимна ваканция
Зимна сесия
Зимна ваканция
Зимна сесия
Зимна ваканция
Биология
Физика
Химия
Латински език с медицинска насоченост
Анатомия и хистология
Чужд език
Студентски спорт
Анатомия и хистология
Биохимия
Физиология
Социална медицина
Чужд език
Микробиология
Обща медицина
Медицинска психология
Патофизиология
Фармакология
Обща патология
Пропедевтика на вътрешните болести
Обща и оперативна хирургия
Лятна сесияЛятна сесияЛятна сесия
IV КУРСV КУРСVI КУРС
Рентгенология и радиология
Оторинола-рингология
Хигиена екология и професионални болести
Офталмология
Неврология
Клинична патология
Акушерство и гинекология
Дерматология и венерология
Клинична фармакология
Вътрешни болести и терапия
Клинична лаборатория
Клинична имунология
Хирургия
Ортопедия и травматология
Педиатрия
Урология
Анестезиология и интензивно лечение
Епидемиология
Инфекциозни болести
Медицинска паразитология и тропически болести
Физиотерапия и рехабилитация
Съдебна медицина и деонтология
Психиатрия

Учебни програми по основните дисциплини на клиничния стаж

Основен принцип при изработване програмата на преддипломния стаж е “Ставам лекар”. Цялото й съдържание е насочено към придобиване на професионални знания и умения на лекар. Успоредно с това се натрупват познания за психологията на болния човек, комуникативните умения, които трябва да притежава бъдещия лекар, принципите на медицинската етика и морал, за взаимоотношенията лекар-пациент, профилактика на болестите, структура, организация и управление на здравната дейност и медицинското осигуряване на населението при природни катастрофи, големи промишлени аварии, тероризъм и др. Тези познания оформят широк кръгозор на лекаря за превенция на болния, умения за работа на различни нива, структури и условия на здравната система. Учебното съдържание на програмите е насочено към:

  • подобряване практическата подготовка на бъдещите лекари – общуване с пациенти, диагностика, терапия, запознаване с работата на интензивните отделения и спешните случаи в приемните кабинети;
  • придобиване на клинични умения и знания – в съответствие с Учебния план в обучението по модулната система ІV – VІ курс се включват по 2 часа клинична практика всеки учебен ден;
  • участие в цялостния процес на болничното лечение – приемане на болен, анамнеза, статус, изследвания и лечение;
  • познаване целите, задачите, принципите, правилата, функциите, методите и формите на общата медицинска практика.

Учебни програми по основните дисциплини на клиничния стаж представени са учебните програми по вътрешни болести, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология, хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина, обща медицина и спешна медицина – обща продължителност 180 календарни дни – 1440 часа – 88.4 кредити.

Лятна учебна практика

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания и учебния план студентите по медицина по време на следването си провеждат летни учебни практики:

  • След ІІ семестър – 15 календарни дни общоболнична практика /120 часа/
  • След ІV семестър – 15 календарни дни общоболнична практика /120 часа/
  • След VІ семестър – 15 календарни дни вътрешни болести и хирургия /120 часа/

Те се провеждат по утвърдена “Програма за летните учебни практики”, която е неразделна част от учебния план за специалността.
Целта на общоболничната практика е поставяне начало на контакта между бъдещия лекар и пациента в болнична обстановка. Под наблюдението на медицинската сестра-наставник практикуващият студент трябва да усвои основните умения и грижи за болния, от които до голяма степен зависи успеха на лечението.
Студентите, които провеждат лятна учебна практика след VІ семестър усвояват всестранните грижи към болния; усъвършенстват и задълбочават познанията придобити от вътрешната и хирургическата пропедевтика и по-специално основните и допълнителни методи за изследване на болния. Видовете дейности, които студентите усвояват са регламентирани в учебния план.

БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

В Университетските болници ще придобиеш професионални умения, професионално мислене и познания. В структурата на МФ влизат 45 самостоятелни катедри и клинични центрове, базирани в следните университетски болници:
УМБАЛ Св. Ив. Рилски
УМБАЛ Александровска
УМБАЛ Св. Анна
УМБАЛ Царица Йоанна
СБАЛ Ортопедия – Горна баня
СБАЛ Ендокринология
СБАЛАГ Майчин дом
СБАЛ Педиатрия
СБАЛ Св. Екатерина
СБАЛ Св. Наум
СБАЛ Св. София
СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров”
УМБАЛСМ Н.И.Пирогов

Голяма част от занятията през първите три години от обучението ти ще се провеждат в медико-биологичния комплекс