СТРАНИЦИ

Оценяване

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

КАК ЩЕ БЪДА ОЦЕНЯВАН ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

Във всички факултети на МУ – София важи кредитната система за оценяване.

Кредитът е цифрово изражение на студентска заетост. Присъжда се на студенти, получили положителна оценка, не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване.

Избираемите модули (курсове) и признаване хорариум на катедрата се считат за проведени при записани минимум 10 студенти. Тематиката на избираемите курсове, както и кредитите от тях се обявяват от Деканата и от катедрите, където става записването за избираемите курсове.
Всеки студент посещава необходимия брой курсове, за да покрие необходимия брой кредити.

От І-ви до ІІІ-ти курс си задължен да натрупаш 180 кредита, от които 16,5 (за ФДМ – 9,6 кредита) от избираеми курсове и други модули, участие в научно-изследователски програми, участие в научни сесии с доклади и публикации в български и чуждестранни списания.

Заверки:

Заверката по дадена дисциплина се дава от съответния преподавател, който я води и чрез нея удостоверява, че си покрил нужните студентски задължения през изминалата година по тази дисциплина.

Без необходимия брой заверки не може да се приключи учебния семестър. След заверки от всички преподаватели се нуждаеш от заверка от твоя курсов ръководител. След като я получиш и от него трябва да отидеш в деканата, за да ти поставят печат (служебна заверка), че си заверил семестъра успешно и можеш да участваш в изпитите през сесията.

Сесия:

В рамките на учебната година студентите имат право да се явят три пъти на изпит по дадена дисциплина – по веднъж в редовната, поправителната и ликвидационната сесии.
* ликвидационните сесии се заплащат!