СТРАНИЦИ

Стипендия

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

КОГА, КАК И НА КАКВА СТИПЕНДИЯ ИМАМ ПРАВО?

Медицински университет осигурява два вида стипендии – социална и за отличен успех

Стипендии за успех:
Комисията по стипендии определя две категории стипендии:

I категория
За студенти с успех Отличен ( 6. 00 ), през последните два семестъра без оглед на дохода – в размер на 115 лв.

II категория
За студенти с успех / 5,00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.03.2018 г. до 31.08.2018г (зимен семестър на учебната 2018/2019 година). Стипендията е в размер на 100 лв. Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където :
S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 420лв.
= 2, при месечен доход на член от семейството между 360лв. и 419 лв.
= 3, при месечен доход на член от семейството между 252лв. и 359 лв.
= 4, при месечен доход на член от семейството под 251лв.
Сумата 251 лв. доход на член от семейството е определена с решение на МС за 2014г. за праг на бедността.
S2 = 1, при успех от 4.75 до 4.99
= 2, при успех от 5.00 до 5.49
= 3, при успех от 5.50 до 5.74
= 4, при успех от 5.75 до 5.99
В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:
Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средномесечен доход на член от семейството за периода 01.03.2018 г. до 31.08.2018г. не по- висок от 650 лв., както следва:

 1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи –– в размер на 90 лв.
  /Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.
 2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.
  а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.
  б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.
  в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.
 3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.
 4. Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 450 лв.
 5. Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 105 лв.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ?

 1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/. За студентите на модулно обучение /4-6 курс медицина/ се използват оценките от изпитите до 31.08.2018г.
 2. За доказване на средномесечният доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.03.2018 г. – 31.08.2018г.. Документът да бъде с изходящ номер и печат.
 3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.03.2018 г. – 31.08.2018г

Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.
Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.
Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.
Стипендии се изплащат само по банков път – чрез Пощенска банка.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

 • Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.
 • Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено категория. Условието е кандидатите да са положили по учебен план всички изпити. Студентите от първи курс , кандидатстват с успех от първи семестър.
 • Оценките на студентите от специалност “ Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “