СТРАНИЦИ

Студентски съвет

ПРИВЕТ, ПЪРВОКУРСНИКО!

Вече си част от МУ – София. 

Вече си един от нас!

Приеми нашите искрени поздравления за това ти постижение. Създадохме този Наръчник с единствената цел – да направим първите ти стъпки в студентството по-леки и да ти дадем информацията, която ще ти бъде от полза, поне в началото.

КОЙ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ?

Студентите от четирите факултета и Медицински колеж са обединени в организация наречена Студентски съвет – СС. Тя е създадена по смисъла на закона за висшето образование и е легитимен представител на студентските интереси пред всички държавни институции, включително и ръководството на университета. СС е организацията, която защитава правата и интересите на всички студенти в Медицински университет – София. Всеки випуск се избират определен брой студентски представители, които работят в осемте комисии на СС – научна, учебна, по социално-битовите въпроси, спортна, по връзки с общественосттаa, по правна, по международна дейност и по информационно-културна дейност. 

Студентският съвет има право: 

  1. Да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
  2. Да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини; 
  3. Да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  4. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  5. При необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  6. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  7. Да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  8. Да участва в управлението на студентските общежития
  9. Да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите. В Общото събрание на Студентски съвет участват студенти от трите факултета, с равни квоти от по двадесет представителя. Представителите от СС участват в общото събрание на Университета с право на глас и съставляват 15% от делегатите.

Също така студентски представители има на повечето нива на управление на факултетите. Във Факултетния съвет, който е отговорен за управлението и развитието на съответния факултет, има членове на Студентски съвет с право на глас. Представители има и в Академичния съвет, който ръководи административно университета.
Студентите имат възможност да дават периодична оценка на начина на преподаване и обучение, чрез анкети, които се провеждат с помощта на СС. Това право е извоювано от самите тях, благодарение на активното им участие в изготвянето на Правилника на Университета.
Студентския Съвет на Медицински Университет София е член на националната студентска организация – представителство на студентските съвети, която също е създадена по смисъла на ЗВО. Тя е призвана да защитава интересите на студентите на национално ниво, пред институциите отговорни за цялостната политика в областта на висшето образование в България.

РЪКОВОДСТВО НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ МУ-СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ – ЛЮДМИЛА БОРИСОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР – АНАСТАСИЯ БАРБУКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС – ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК – МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:
ВЯРА ПАВЛОВА
МИЛЕНА ПЪРВАНОВА
НИКЕЯ ГАНЧЕВА
АНАТОЛИ КОЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
ЕЛИС ЙЪЛМАЗ
НИКОЛА ВИЗЕВ
ИВЕЛИН ГАНЕВ
ТЕОДОРА БОНЕВА
МУСТАФА БАРЗЕВ
АННА МАНДИКОВА
ВАНЕСА ВЪЛКОВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ – МУСТАФА БАРЗЕВ