СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 22.11.2016

Уведомяваме Ви, че на  22.11.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на Мандатната програма на Ректора на МУ- София за мандат 11.10.2016 г. – 14.04.2020 г.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Предложения и разчети за бонуси за Деня на народния будител / 01 ноември / и за изплащане на Коледна добавка на преподавателите и служителите на МУ- София.
Докл: Проф.Кр. Маркова, дм

3. Обсъждане и утвърждаване на План за действие по Одитния доклад на МОН.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Разни