СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 25.01.2018

Уведомяваме Ви, че на 25.01.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Становище на Контролния съвет на МУ- София относно законосъобразността на проведеното Общо събрание на МУ- София на 12.12.2017 г.
Докл:  Проф. д-р З. Савова, дм
Председател на КС
2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.
Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
3. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2017 г.
Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
4. Приемане уточнения бюджет на Медицински университет – София към 31.12.2017 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
5. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет – София за 2018 г.
Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
6. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2018 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2018 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
7. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
9. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
10. Разни