СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 03.06.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 03.06.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при  следния Дневен ред:

1. Избор на Директор на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“- Враца за мандат 2021- 2025 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3. Предложения от Медицински факултет за промени в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2021/ 2022 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

4. Утвърждаване на броя на българските кандидат- студенти, които ще бъдат приети в МУ- София на основание чл. 68, ал. 3 от ЗВО / лица с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 % и над 70 % , военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, майки с три и повече деца /, както и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет  на общо основание по бал  за уч. 2021/ 2022 г

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

5. Утвърждаване на броя на българските кандидат- студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2021/ 2022 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

6. Утвърждаване на таксите за обучение на българските студенти, приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2021/ 2022 г.

Докл:Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР,т. и гл. счетоводител

7. Приемане на Доклади за изпълнение на препоръките на НАОА за програмна акредитация на специалности от регулираните професии по професионално направление 7.5 Здравни грижи на ОКС „професионален бакалавър“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

8. Обсъждане и вземанене на решение за допълване състава на Централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

9. Разни