СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 25.02.2021

Уведомяваме Ви, че на 25.02.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София.

Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при  следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно проверка на законосъобразността и рeзултатите от  проведеното на 04.02.2021 г. тайно гласуване на Общото събрание на Фармацевтичен факултет при Медицински университет- София за избор на Декан на Фармацевтичен факултет за мандатен период 2021 -2025 г.

Докл:  доц. Мария Драгнева

Зам. председател на КС

2. Утвърждаване на предложенията за размера на таксите за прием и обучение на български и чуждестранни студенти и докторанти за уч. 2021/ 2022 г.

Докл: Р. Щербаков –Р-л отдел       

ФЧР, т.и гл. счетоводител

3.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.         

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Приемане на предложение за промени в Правилника за устройство  и дейността на Център по компетентност на здравни анализи към МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Разни