СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 19.07.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн
заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за
което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Приемане на Правила и критерии за преразпределение на средствата между факултетите на
  МУ- София за първия етап / 2022- 2023 г. / по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-
  2“, приета с Решение № 206/ 07.04.2022 г. на МС.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 1. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 1. Приемане на предложения от ФС на Медицински факултет за промени в Правилника за
  подготовка и провеждане на учебната година.
  Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм
 2. Утвърждаване на актуализирани учебни планове.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

 1. Приемане на учебна програма и актуализирани годишни такси за обучение по хибридна
  специалност-магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна
  имунология за медико- диагностична лаборатория“ по проект ОМНИА, ОП НОИР,
  съвместно с МУ- Пловдив.

Докл:чл.кор.проф.д-р Цв. Танкова, дмн

 1. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ – София.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 2. Разни.

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн