СТРАНИЦИ

1990 – НАСТОЯЩЕ

С указ №921/1990 година МА възстановява предишния си статус на Медицински факултет. Това става по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Дълги години след Освобождението на България фармацевтите са завършвали висше образование във водещи чуждестранни университети. След 1880 г. единствено аптекарските помощници, са подготвяни в страната по правилник, одобрен от Върховния медицински съвет.

Затова създаването на Фармацевтичен отдел към Физико-математическия факултет на СУ-София през 1942 г., по предложение на проф. Алексиев, е първото огнище на научната фармация в България. Прехвърлянето на този отдел през 1951 г. в новосъздадената Медицинска академия бележи началото на днешния Фармацевтичен факултет на МУ-София с първи декан проф. Димитър Далев.

 

Фармацевтичният факултет се ражда като отдел фармация към Природо-математическия факултет на Софийския университет през 1942 г.

 

 

д-р Фридрих Карл Фламих

Началото на денталната професия у нас е поставено от с д-р Фридрих Карл Фламих, роден в Прага и издържал изпит за зъболекар в Киевския университет „Св. Владимир“. През 1869 г., той е първият дипломиран зъболекар, който получава право на практика в Русе, а по-късно е държал колоквиум в София, съгласно тогавашния закон за общественото здраве.  Музеят на ФДМ носи неговото име, където се съхраняват и част от дарените от него музейни експонати.

Първата Клиника по лицево-челюстна хирургия е създадена преди 77 години в далечната 1940 г. във II хирургия на Александровска болница. Ръководител на клиниката е проф. д-р Славчо Давидов, който се явява основоположник на стоматологичното образование в България и ФДМ. Самият ФДМ е създаден с Царски указ през 1942 год., като в първи курс по зъболекарство са приети 79 студенти, през 1944 г. те нарастват на 941 студенти, а през следващата 1945 са приети 1139 студенти. Тези курсове са известни като “cursus magnus”  и “cursus intermedius”. За годините от своето създаване до днес във Факултета по Дентална Медицина са се дипломирали над 10 300 български и приблизително 900 чуждестранни лекари по дентална медицина от 85 страни от Европа, Америка, Азия и Африка. От 01 януари 2007 год., съгласно Европейската директива-16 за регулираните професии, специалността „Стоматология“ бе преименувана успешно на „Дентална медицина“, а „стоматолог“ – на „лекар по дентална медицина“.

Нуждата от интегриране на усилията в областта на общественото здраве доведоха да преобразуването на Факултет Сестринско дело във Факултет по обществено здраве през 2001 г. Неговото реализиране стана с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции в страните на Европейския съюз и СЗО. По този начин бе създаден четвърти пълнокръвен факултет с европейско звучене в структурата на Медицинския университет, който допълва университетското преподаване и в сферата на хуманитарните и обществени науки. Учебната и изследователската му дейност се води от висококвалифицирани академични кадри с опит в сферата на здравната политика и здравния мениджмънт.