СТРАНИЦИ

Category: Международнa дейност

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МУ-СОФИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Европейски университет – Тбилиси кани студентите на МУ-София да посетят онлайн лекции, организирани в последователни дни за периода 21-30 юни 2021. Двата университета партнират помежду си вече две години, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината. Лекциите са свързани с теми от областта на урологията, кардиологията и хирургическите интервенции. Бъдещите амбиции на двете […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

Руското общество за превенция на неинфекциозни заболявания (РОПНИЗ) отправя покана  за участие с презентация във Виртуалния международен форум  „Научни и педагогически школи по терапия и превантивна медицина“. Форумът ще се проведе на 5-ти октомври 2021г. и е организиран от Руското общество за превенция на неинфекциозни болести (РОПНИЗ). Уебсайт на организатора: https://ropniz.ru. РОПНИЗ работи в подкрепа  […]

Уебинар за пост докторанти и млади учени EU-LIFE

Какво е пост докторант? Какви възможности има за пост докторите в Европа? Какви възможности има за последваща реализация на пост докторантите в Европа? Насърчаването на изследователска кариера, като същевременно се предоставя широк обхват на изследователската екосистема, е ключово предизвикателство в рамките на Европейското изследователско пространство. В този уебинар фокусът е върху докторантските изследователи, следва да […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Настоятелството на Регионалната клинична болница за ветерани от войните в гр. Самара, Русия взе решение за удължаване на крайния срок за приемане на статии и резюмета на научни доклади, които да бъдат публикувани в бюлетина на Медицинския институт „Реавиз“, включен в списъка на Висшата атестационна комисия на Русия. Заявки за участие в конференцията и статии […]

Международна покана за проекти „AUF-COVID-19.2“

AUF ще финансира изследователски дейности и проучвания, посветени на анализа на последиците от здравната криза, които предлагат иновативни решения в областта на здравеопазването, науката и технологиите, но също така и в областта на човешките, икономическите и социалните науки. Общият бюджет е 1 000 000 евро. Поканата дава приоритет на: Екипи от млади изследователи, осъществяващи проекти, […]

МУ-София влиза в обединение на 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа

С мащабна онлайн конференция на 25 май започна проект, обединяващ за 3 години 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа, сред които и Медицински университет-София. Стратегическото партньорство, наречено Alliance4Life, е в областта на биомедицинските науки и цели да повиши доверието в научните организации от ЦИЕ в международен план, да подобри цялостното управление и […]

Покана за участие на преподаватели от МУ – София в проект “WUM AID Academy of Innovative Didactics of the Medical University of Warsaw”

Варшавският медицински университет отправя покана за участие на преподаватели от МУ – София в проект “WUM AID Academy of Innovative Didactics of the Medical University of Warsaw”. Проектът предоставя възможност на преподаватели от катедрите на Медицински университет – София, отговаряйки на определени изисквания, да бъдат гостуващи лектори във Варшавски медицински университет. Преподаването на гостуващия лектор […]

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ПО ГЕНЕТИКА – СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ПАРТНЬОРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОТ ГРУЗИЯ

В катедрата по медицинска генетика към Медицински факултет на МУ – София ще се проведат онлайн лекции, насочени към студентите от партньорския ни университет в Грузия – Европейски университет – Тбилиси. Това е първата съвместна дейност между двете институции съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината. Меморандумът е основа и за други договорки […]

Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

Европейската комисия публикува насоките за наставничество в рамките на MSCA. Те  представляват набор от препоръки към участниците в програмата – както отделни лица, така и институции. MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, […]

Конкурс за участие по програма M-ERA.NET

Покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET публикува Фонд „Научни изследвания“. Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 45 национални финансиращи организации от 32 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: Нови […]