СТРАНИЦИ

Месец: март 2016

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 “ Подкрепа за висшите училища в Република България”

Отдел Международна интеграция и проектно финансиране съобщава за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на държавни висши училища, открита по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Медицински университет – София е допустим кандидат и може да представи проект за финансиране на направления медицина и фармация, за които е определена безвъзмездна помощ в размер […]