СТРАНИЦИ

Месец: юни 2019

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ С ФАРМАКОИКОНОМИКА

От учебната 2019-2020 година стартира обучение по международна магистърска програма по „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“ с участието на препадаватели от 10 университети, от Фармацевтичен факултет и ФОЗ на МУ София. За повече информация, кандидатстване и срокове за записване моля вижте приложената рекламна брошура от ТУК

Първа “EРАЗЪМ+” международна студентска конференция, “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ В академично партньорство: с Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia “1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network Имат удоволствието да Ви поканят на Първата “EРАЗЪМ+” международна студентска конференция, “Възможности и предизвикателства пред студентската […]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ на 25.06.2019

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 28.05.2019 година, НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Общо събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г. […]

Посещение на преподаватели от МУ-София в Университета Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко

Медицински университет има спечелен проект за обмен на преподаватели с Университета Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко за 2018-2020 година. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, в периода 24-30 март 2019 г.. Двама преподаватели – доц. д-р Н. Белова, Медицински факултет и проф. А. Янакиева, Факултет по обществено здраве реализираха мобилност по […]

Заповед за класиране на участници и определяне на наемател в сградата на МК при МУ-София.

На основание чл. 16 ал. 2 от ЗДС и чл. 55 от ППЗДС, отразени резултати в Протокол, представен с писмо вх. No 511/10.06.2019г., на комисия назначена със Заповед  No PK36–674/16.04.2019 г. на Ректора на Медицински университет – София в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната обособена част от имот публична държавна собственост […]

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2019 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 10.06.2019

КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2019» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: файл Infrastructura_MUS_USL_2019 1.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук: файл Infrastructura_MUS_project_Application-form_2019 При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се […]

КУРС ПО „МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА” ЗА ДОКТОРАНТИ

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София, и Решение на Академичния съвет, отдел „Наука и акредитация” О Р Г А Н И З И Р А двуседмичен курс по „Методология на научното изследване – обект на […]

Регионална дирекция на AUF организира две инициативи целящи развитие предприемаческите умения на студенти

Регионалната дирекция на AUF организира две инициативи насочени към студентите и целящи да развият предприемаческите им умения, както и даващи възможност за работа в екип и усъвършенстване на комуникативните им способности. И двата апела се вписват в усилията на AUF за подкрепа на професионализацията на обученията, засилването на връзките с бизнеса и развитие на лични […]

Меморандуми за разбирателство между чуждестранни университети и МУ – София

Меморандум за разбирателство между Университета Кади Аяд, гр. Маракеш, Кралство Мароко и Медицински университет – София, подписан от Проф. д-р Виктор Златков, Ректор на МУ-София и Абделатиф Мирауи, Президент, на 22/02/2019 г. Споразумението предвижда механизъм за бъдещо сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания. Меморандум за сътрудничество между Белоруски държавен медицински университет и Медицински […]

ОТЛИЧИЯ ЗА ИЗТЪКНАТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

В навечерието на 24 май и 2 юни редица изтъкнати преподаватели на Медицински университет – София получиха значими отличия. ♦ Най-напред, по предложение на АС на МУ-Варна,проф. д-р Генчо Кръстев Начев, ръководител на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и ангиология на МФ при МУ-София, председател на Българското дружество по кардиохирургия и национален консултант по кардиохирургия, и […]