СТРАНИЦИ

Категория: Предстоящи публични защити

Д-р Констанца Красимирова Нейкова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Акушерство и гинекология Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД-София Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Антитромботична медикация при бременности с висок риск за свързани с плацентата усложнения Научен […]

Д-р Велимир Иванов Папазов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Постоянни и временни централни венозни катетри – приложение в хемодиализата и хематологията   Научен ръководители: 1. Проф. […]

Христина Ангелова Гавазова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: Управление на човешките ресурси в съвременната болница   Научни ръководители: 1. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм […]

Елисавета Данаилова Петрова-Джеретто

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: Проучване потребността от човешки ресурси в общинските болници   Научни ръководители: 1. Проф. д-р Вихрен Николаев Петков, […]

Д-р Димитрина Кирилова Серафимова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: Медико-социални аспекти в мениджмънта на пациенти с псориазис   Научни ръководител: 1. Проф.д-р Тодор Черкезов, дм Научно […]

Д-р Янета Кузманова Иванова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Терапевтична дентална медицина Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Ендодонтски перфорации – херметизъм на запечатване с калциево-силикатни цименти и превенция   Научен ръководител: Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм Научно жури: Председател: 1. […]

Д-р Радослав Георгиев Билюков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Белодробни болести Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Отделение по белодробни болести – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Афективни и когнитивни нарушения при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея   Научен […]

Д-р Димитър Николаев Костурков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Терапевтична дентална медицина Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Пулсова оксиметрия в денталната медицина   Научен ръководител: Проф. д-р Цонко Тодоров Узунов, дм Научно жури: Председател: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм […]

Д-р Владимир Михайлов Миланов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Белодробни болести Катедра: Катедра по белодробни болести Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода на лечението   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Димитър Темелков […]

Д-р Анна Валериева Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: “Имунопатология и алергология” Катедра: Клиничен център по алергология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: „Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична и генетична характеристика”   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм 2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска, дм Технически […]