СТРАНИЦИ

Category: Предстоящи публични защити

Д-р Петър Ангелов Дамянов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по неврология – УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Кардиоваскуларни автономни нарушения при множествена склероза   Научен ръководител: 1. Aкад. проф. […]

Силвия Георгиева Календерова-Вълкова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Биохимия Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Роля на Са2+/калмодулин зависимата протеин киназа II в пролиферацията и апоптозата на нормални и малигнени човешки епидермални кератиноцити   Научен ръководител: 1. Акад. проф. д-р […]

Д-р Юлия Стоянова Мартева-Проевска

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Микробиология Катедра: Катедра по медицинска микробиология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Проучвания върху чувствителността към colistin на проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“-ЕАД   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм 2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, […]

Д-р Атанас Николаев Христов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Съдебна медицина Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Био-трасология при съдебномедицински изследвания   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, […]

Адиле Акифова Мухтарова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Микробиология Катедра: Катедра по медицинска микробиология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати Streptococcus pyogenes   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм Научно жури: Председател 1. Проф. д-р Лена […]

Зора Акрам Хамуде

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Генетика Катедра: Катедра по медицинска генетика Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Определяне на варианти, свързани с карциногенеза и фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна жлеза   Научен ръководители: 1. Чл.-кор. проф. д-р Драга […]

Д-р Благородна Пламенова Каратанчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Кардиология Катедра: Катедра по обща медицина, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Св. Анна“-София Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Перкутанна балонна валвулопластика – съвременни показания и отдалечени резултати   Научен ръководител: 1. Проф. д-р Арман Шнорк […]

Д-р Яна Дамянова Попова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Протетична дентална медицина Катедра: Катедра „Ортодонтия“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Оценяване промените на профила при подрастващи пациенти клас II1   Научен ръководител: Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Научно жури: Председател: 1. Проф. д-р Лаура Стефанова […]

Д-р Дора Димитрова Кишкилова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Дентална образна диагностика Катедра: Катедра „Образна и орална диагностика“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Анализ на точността на линейните измервания при ДОТ на симулирани лезии в челюстите   Научен ръководител: Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм […]

Благовест Георгиев Бечев

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.1 Физически науки Научна специалност: Биофизика Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Развитие и приложение на методите за клетъчна хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки в биологични течности   Научен ръководител: 1. Проф. […]