СТРАНИЦИ

Месец: август 2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“. Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие […]

Покана за участие в конференция на Държавния медицински университет в Самара- SIMS 2020

Държавният медицински университет в Самара, Русия организира Националната научна конференция на младите учени с международно участие: „Международна медицинска наука Самара 2020“ (SIMS 2020). Форумът ще се проведе на 14 октомври 2020 г. Краен срок за регистрация: 2 септември 2020 г. Регистрация за конференцията ТУК Каним следните участници на възраст под 35 години: ● Млади учени […]

Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени с водещи учени от […]

Завинаги ни напусна бившият ректор на МА проф. Васил Василев

На 92 години ни напусна известният български анатом проф. Васил Асенов Василев, бивш ректор на Медицинска Академия София (МУ-София), почетен председател на германското и българското анатомични дружества, дългогодишен ръководител на катедрата по Анатомия на МА София и учител на поколения лекари. Отиде си един от най-колоритните професори, строг, но винаги честен. Проф. Василев завършва с […]

Покана за участие в „ Национална научна програма Петър Берон – Наука и иновации с Европа“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон – Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г. Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон, Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата. Обща цел на програмата  Общата цел […]

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Поради наличието на свободни места за специалност „Фармация“ по държавна поръчка, уведомяваме всички  кандидат- студенти, които са положили успешно конкурсните изпити по биология и химия – 2020 г. в Медицински университет – София, но не са класирани  или не са записали специалността в реда на желанията си, че могат при желание от тяхна страна да […]

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите ще се проведат в периода 22-24 септември 2020 г. Поради извънредните обстоятелства, предизвикани от глобалната COVID-19 пандемия, събитието ще бъде организирано в напълно виртуален формат. Очакванията на организаторите са за над десет хиляди участници онлайн – представители на правителствата и институциите на ЕС, политици, изследователи, предприемачи и граждани. […]

Свикване на Общото събрание на 16 септември 2020

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 81 ал. 10 и ал. 11  от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от акад. проф. д-р Лъчезар  Трайков, дмн ректор на Медицински университет-София, се свиква заседание на Общото събрание на Медицински университет – […]

Важно за кандидат-студентите за обучение срещу заплащане за учебната 2020/21 година

С Решение на Академичен съвет от 11.08.2020 година Медицински университет – София обявява приемна студенти срещу заплащане по специалностите от професионални направления – Медицина, Дентална медицина и Фармация.  Ще се приемат заявления за обучение срещу заплащане и служебни бележки от други медицински университети с успешно положени изпити по Биология и Химия през 2020 година. Срокът […]

Започна записването на приетите и на пето класиране студенти

На основание чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от  14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на Академичния съвет на Медицински университет- София от 11.08.2020 г.    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: Да бъдат […]