СТРАНИЦИ

Категория: Общо събрание – 2020

До Академичната общност на Медицински университет-София

Уведомява се академичната общност на Медицински университет-София, че редовното Общо Отчетно-изборно събрание на университета, насрочено за 28.07.2020 г. (вторник) от 13 часа, ще се проведе в зала 3 на НДК. Във връзка с провеждането му в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на […]

До Академичния състав на МУ-София

С писмо изходящ №2139/24.06.2020 г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на Университета, че във връзка с провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Медицински университет-София на 28.07.2020 г. в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на Академичен съвет; за председател, […]

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 28 ЮЛИ 2020

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 01.06.2020 година,  НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Медицински университет – София на […]