СТРАНИЦИ

Category: Предстоящи публични защити

Д-р Деян Мирославов Попов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврохирургия Катедра: Катедра по неврохирургия Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Чисто ендоскопска транссфеноидална хирургия при аденоми на хипофизата Научен ръководител: 1. Проф. Марин Белев Маринов, дмн Научно жури: Председател 1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м – вътрешен член […]

Д-р Стела Петрова Дикова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Офталмология Катедра: Катедра по офталмология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Епидемиология на амблиопията Научен ръководител: 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм Научно жури: Председател 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм – вътрешен член за МУ – София, […]

Д-р Мария Георгиева Николова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хранене и диететика Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Проучване на серумните нива на 25(ОН) витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни […]

Д-р Влайко Емилов Воденичаров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Стрес и професионална среда Научен ръководител: Доц. Теодора Тодорова Димитрова, дм Доц. Константин Василев Митов, дф Научно жури: […]