СТРАНИЦИ

Месец: март 2019

Заповед за класиране: „Помещение“ с предназначение за книжарница

За класиране на участниците и определяне на наемател на обособена част от имот публична държавна собственост: ..ПОМЕЩЕНИЕ  с предназначение за книжарница, в сградата на Медицински факултет по дентална медицина при  МУ-София. Заповед за класиране: ТУК

Христина Ангелова Гавазова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: Управление на човешките ресурси в съвременната болница   Научни ръководители: 1. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм […]