СТРАНИЦИ

MNikolov

Д-р Петър Ангелов Дамянов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по неврология – УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Кардиоваскуларни автономни нарушения при множествена склероза   Научен ръководител: 1. Aкад. проф. […]

КОНКУРСИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ МОН

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019/2020 г. Стипендиите са разделени по групи – за студенти – частичен и пълен срок на обучение, както летни езикови курсове и семинари, и за преподаватели, изследователи, и докторанти. Подборът на […]

Заседание на Академичен съвет 18.12.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 18.12.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1.Одобряване избора на класирани кандидати […]

Конкурс за подбор на Еразъм студенти за университета на Хирошима – Япония, 2018/2019-пролетен семестър.

Медицински университет – София Обявява конкурс за подбор на  общо 3-ма Еразъм студенти за университета на Хирошима, Япония, за академичната 2018/2019 г. В конкурса могат да участват  студенти по медицина, студенти по дентална медицина от 4-ти до 6 курс и студенти от факултет по обществено здраве, от магистърска програма – обществено здраве –  https://www.hiroshima-u.ac.jp/en. Краен […]

Заседание на Академичен съвет 27.11.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.11.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред 1. Отчет за настанителната кампания […]

Силвия Георгиева Календерова-Вълкова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Биохимия Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Роля на Са2+/калмодулин зависимата протеин киназа II в пролиферацията и апоптозата на нормални и малигнени човешки епидермални кератиноцити   Научен ръководител: 1. Акад. проф. д-р […]

Д-р Юлия Стоянова Мартева-Проевска

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Микробиология Катедра: Катедра по медицинска микробиология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Проучвания върху чувствителността към colistin на проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“-ЕАД   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм 2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, […]

Д-р Атанас Николаев Христов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Съдебна медицина Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Био-трасология при съдебномедицински изследвания   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, […]

Адиле Акифова Мухтарова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Микробиология Катедра: Катедра по медицинска микробиология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати Streptococcus pyogenes   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм Научно жури: Председател 1. Проф. д-р Лена […]

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОСЪЩЕСТВИ АКАДЕМИЧЕН СТУДЕНТСКИ ОБМЕН С МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ХИОГО, ЯПОНИЯ – 2018

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител – проф. д-р Радослав Гърчев и Савена Борисова, институционален Еразъм координатор проведе среща с японска делегация  от университета на Hyogo College of Medicine,  с участието на проф. Харуки Окамура и    д-р […]